Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Νέες παρεμβάσεις κατά του λιθάνθρακα

Ζητούν τη συνεργασία της Δημάρχου Ταμυναίων

Τη συμμετοχή της Δημάρχου Ταμυναίων, Κατερίνας Καράπα, στην «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα», ζήτησε με παρέμβαση του ο υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF Ελλάς, Αχιλλέας Πληθάρας, αιτούμενος παράλληλα να του γνωστοποιηθεί αν ο συγκεκριμένος Δήμος έχει συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με τη ΔΕΗ ΑΕ, για παραχώρηση οικοπέδου, με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, με καύσιμο τον λιθάνθρακα.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία, καθώς μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, για θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ στο αίτημα της ΔΕΗ, για κατασκευή μονάδας λιθάνθρακα στο Αλιβέρι, έχει προκύψει μια σειρά ερωτημάτων, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την έκταση, στην οποία σχεδιάζεται να γίνει η συγκεκριμένη επένδυση.
Καθώς η κ. Καράπα έχει επιλέξει από την αρχή να μην τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα για το θέμα της μονάδας και επειδή τα στοιχειά που έχουν στη διάθεση τους οι τοπικοί φορείς που ασχολούνται με το θέμα δείχνουν ότι το οικόπεδο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ, ανήκει στο Δήμο Ταμυνάιων, το WWF Ελλάς ζητά να ενημερωθεί εγγράφως από το Δήμο για το θέμα, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή – παρέμβαση του κ Πληθάρα προς τη Δήμαρχο Ταμυνάιων, που κοινοποιείται και στο τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε,
Η ΡΑΕ προέβη πριν από μια εβδομάδα στην έκδοση θετικής γνωμοδότησης για την αίτηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα ισχύος 800 MW με λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι. Στη γνωμοδότησή της η ΡΑΕ θέτει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την εμπορική λειτουργία της επένδυσης το αργότερο έως το 2013.
Το WWF Ελλάς είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που όπως προβλέπεται στο καταστατικό της (ΦΕΚ 22/18.01.1994) σκοπός της είναι η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και η εξασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων. Έχοντας, λοιπόν, έννομο συμφέρον, το WWF Ελλάς έχει ήδη καταθέσει τις ενστάσεις του για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ενώ ενημέρωσε σχετικά και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια.
Κατά την άποψη της οργάνωσης δεν θα έπρεπε να δοθεί θετική γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση προγραμματίζεται σε χώρο που δεν ανήκει στη ΔΕΗ ΑΕ, αλλά αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ταμυναίων, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου.
Λόγω των παραπάνω, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν ο Δήμος έχει συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με τη ΔΕΗ ΑΕ για παραχώρηση οικοπέδου, με σκοπό τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με λιθάνθρακα. Σε περίπτωση, που έχει γίνει κάτι τέτοιο, σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της σχετικής διοικητικής πράξης, βάσει του Ν. 2690/1990 περί πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις, θέλουμε να σας καλέσουμε για μια ακόμη φορά να συμμετέχετε στην «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα», όπου μετέχουν όλοι οι δήμοι στα όρια των οποίων προβλέπεται η δημιουργία μονάδας λιθάνθρακα, εκτός του δικού σας.
Αναμένουμε τις ενέργειες σας».

Και στον Υπουργό

Παράλληλα με τα παραπάνω, το WWF Ελλάς προχώρησε σε γνωστοποίηση των αντιρρήσεων του για την κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας στο Αλιβέρι, τόσο προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ, Μιχάλη Καραμάνη, όσο και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Χρήστο Φώλια.

Ειδικότερα, στην επιστολή προς τον Υπουργό επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Δοθέντος ότι θα κληθείτε να αποφασίσετε για την χορήγηση ή μη της σχετικής άδειας παραγωγής στη ΔΕΗ ΑΕ, θέλουμε να επισημάνουμε μερικά κρίσιμα δεδομένα, που συνηγορούν στην απόρριψη της θετικής γνωμόδοτησης:

1. Κατοχή οικοπέδου
Η επένδυση προγραμματίζεται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ταμυναίων, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου για έργα πρασίνου. Η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει στη ΔΕΗ ΑΕ και επομένως δεν μπορεί να δοθεί στην εταιρία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2. Περιβαλλοντική υποβάθμιση
Η περιοχή του Αλιβερίου έχει υποστεί σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση από τις συνεχιζόμενες βιομηχανικές δραστηριότητες (ΑΓΕΤ, ΔΕΗ). Πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, ανίχνευσε σημαντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην θαλάσσια περιοχή, και υπερβάσεις των ορίων σε νικέλιο. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη περιοχή προγραμματίζεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Η τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας λιθάνθρακα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την περιοχή μιας και από την συγκεκριμένη επένδυση, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες δυνατές τεχνολογίες, προβλέπεται η έκλυση τουλάχιστον 3.4 εκ. τόνων οξειδίων του αζώτου (NOx), 2.3 εκ. τόνων διοξειδίου του θείου (SO2) και 336.000 κιλών αιωρούμενων σωματιδίων. Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η επιβάρυνση από τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης του λιθάνθρακα.
3. Αέρια θερμοκηπίου
Η λειτουργία της μονάδας των 800 MW, που η ΔΕΗ ΑΕ θέλει να εγκαταστήσει στο Αλιβέρι, θα έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση τουλάχιστον 4.6 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αν και εφόσον χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Ο λιθάνθρακας αποτελεί το πλέον ρυπογόνο καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμό, αναφορικά με τη συμβολή του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτή τη διαπίστωση έχει οδηγήσει την ΕΕ σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης του, μέσα από την πρόταση για πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (από το 2013), και στην ανάδειξη ενδεχόμενων νέων τεχνολογιών αξιοποίησής του (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: