Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Νέα πρόστιμα

συνολικού ύψους 274.000 Ευρώ για παραβάσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Επιβλήθηκαν με τέσσερεις νέες αποφάσεις
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 274.000 Ευρώ σε εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Αιδηψού και το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για παραβάσεις διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Αθανάσιος Σκορδάς. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο επιθεωρητών, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ισχυουσών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εξής εγκαταστάσεις:
Στην εταιρεία παραγωγής οργανικών λιπασμάτων «Αφοί Στεφανίδη Ε.Π.Ε.» που λειτουργεί στη θέση «Ποταμιά» του Δ.Δ Πισσώνα του Δήμου Διρφύων επεβλήθη πρόστιμο ύψους 75.00 Ευρώ. Η Επιχείρηση όπως διαπιστώθηκε λειτουργεί χωρίς να διαθέτει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διάθεσης υγρών αποβλήτων και χρήσης υδάτων αλλά και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του παρακείμενου ποταμού «Λήλαντα». Επίσης, προβαίνει σε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και σε καύση στερεών αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο.
Στην εταιρεία «Μ. Μελισσάρης & Σία Ο.Ε. ΚΟΝΜΕΛ» που λειτουργεί στο Δήμο Γραβιάς του Ν. Φωκίδας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 62.00 Ευρώ. Η Επιχείρηση, όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει σε ισχύ περιβαλλοντικούς όρους, λειτουργεί χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων και δεν εφαρμόζει την εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης και επεξεργασίας τους. Ως εκ τούτου προβαίνει σε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.
Στο Δήμο Αιδηψού για το Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων του που βρίσκεται στο Ακρωτήριο «Σταυρός» του Δήμου Αιδηψού του Ν. Εύβοιας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 65.000 Ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, στις εγκαταστάσεις δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας των νερών στην περιοχή διάχυσης της Μονάδας Επεξεργασίας και δεν διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση της ιλύος και των εσχαρισμάτων, παραπροϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 72.000 Ευρώ. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, το Γ.Ν. Θήβας δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Δεν πραγματοποιείται εξουδετέρωση των εργαστηριακών αποβλήτων κατά την είσοδό τους στη μονάδα επεξεργασίας, όπως και αναλύσεις των επεξεργασμένων αποβλήτων, ενώ τα απόβλητα μετά την έξοδό τους από τη μονάδα Βιολογικού καθαρισμού διατίθενται επιφανειακά στο έδαφος. Επίσης, δεν έχει συνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, ενώ και η διαδικασία αποστείρωσής τους δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (Ν.2947/2001, αρθρ.9, παρ.6, ΦΕΚ 228/Α). Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη [Ν.2947/2001, αρθρ.9, παρ.7, (ΦΕΚ 228/Α) & Ν.2717/1999 αρθρ.66, (ΦΕΚ 97/Α)].
Οι έλεγχοι και εισηγήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2008, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σε 12 επιχειρήσεις και φορείς, συνολικού ύψους 803.600 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: