Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Εγκρίθηκε η Έκθεση για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS), στην οποία εισηγήτρια από πλευράς Σοσιαλιστικής Ομάδας ήταν η Ευρωβουλευτής κ. Ε. Τζαμπάζη
Η Επιτροπή «Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Έκθεση σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς γνωστής και ως CCS. Στην πρόταση για την Οδηγία, η οποία αποτελεί μέρος του νομοθετικού πακέτου «Κλίμα & Ενέργεια» - κύριου νομοθετικού εργαλείου για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η Ευρωβουλευτής κ. Ε. Τζαμπάζη είχε οριστεί εισηγήτρια εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας.
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών (IPCC) έχει ορίσει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών απαιτεί τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των ανεπτυγμένων χωρών κατά 30% έως το 2020, καθιστώντας αναγκαία την επιστράτευση όλων των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, με πιο ελπιδοφόρο αυτό της τεχνολογίας CCS.
Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) συνίσταται ειδικότερα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του σε τόπο αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης. Στόχος της πρότασης Οδηγίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου και οικονομικών κίνητρων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS εντός της ΕΕ, καθώς επίσης και η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός δικτύου εγκαταστάσεων επίδειξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι το CO2 αποθηκεύεται σε ασφαλείς περιοχές που επιλέγονται κατάλληλα, όπου οι περιβαλλοντικές επιδράσεις έχουν αξιολογηθεί, και όπου οι παροχές για τη διαχείριση και την εγκατάλειψη της περιοχής εξασφαλίζουν ότι το αποθηκευμένο CO2 διατηρείται μακροπρόθεσμα.
Κατά την επεξεργασία της εν λόγω νομοθετικής πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κ. Τζαμπάζη επεξεργάστηκε πακέτο προτάσεων στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σαφούς και συνεκτικού νομικού πλαισίου για τη σύλληψη και τη γεωλογική αποθήκευση του CO2, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα την έλλειψη εμπειρίας στην εφαρμογή των σχετικών τεχνολογιών σε βιομηχανικό επίπεδο. Τα κύρια στοιχεία των εν λόγω προτάσεων είναι:
1) Να εξασφαλιστεί η μόνιμη διατήρηση του CO2 υπογείως, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπούν ή να αποβληθούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
2) Να επιλεγούν περιοχές αποθήκευσης σύμφωνα με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που εξασφαλίζουν μηδενικό κίνδυνο διαρροής μακροπρόθεσμα.
3) Να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω της αναθεώρησης των αδειών αποθήκευσης από την Επιτροπή.
4) Να καθιερωθεί ένα υψηλό επίπεδο καθαρότητας του ρεύματος του CO2 προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση και να επιτευχθούν τα ανώτατα δυνατά όρια αποθήκευσης του CO2.
5) Να καθιερωθούν σαφείς απαιτήσεις για τον επαρκή έλεγχο, την υποβολή έκθεσης και την επανόρθωση των πιθανών παρατυπιών ή των διαρροών, καθώς επίσης και ένα σαφές πλαίσιο ευθύνης μέχρι το κλείσιμο της περιοχής αποθήκευσης.
6) Να καθιερωθεί ένας οικονομικός μηχανισμός για να καλυφθούν οι δαπάνες ελέγχου και επανόρθωσης μετά από τη μεταφορά της ευθύνης στην αρμόδια εθνική αρχή. Έτσι, οι μακροπρόθεσμες δαπάνες μιας εμπορικής κατά τα άλλα δραστηριότητας δε θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, δηλ. τους φορολογούμενους.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη σημαντική συμβολή της ηλεκτροπαραγωγής στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η κ. Τζαμπάζη υποστήριξε πρόταση για καθιέρωση ορίων εκπομπής για τους νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, παράλληλα με την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών του «καθαρού άνθρακα».
Συγκεκριμένα, τέθηκε το όριο των 500 grCO2/kWH με ημερομηνία εφαρμογής το 2015, ένα όριο που επιτρέπει τη χρήση όλων των τουρμπίνων φυσικού αερίου, καθώς και μεγάλο ποσοστό των εργοστασίων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ενέργειας με άνθρακα, αποκλείοντας ωστόσο τη χρήση «βρώμικου άνθρακα». Όσον αφορά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, το εν λόγω όριο δεν οδηγεί στη χρήση μιας μοναδικής πηγής ενέργειας, είναι «τεχνολογικά ουδέτερη» και δεν ενθαρρύνει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, στη ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται ότι το 2014 μεταξύ άλλων θα δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των κρατών-μελών όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η κ. Τζαμπάζη δήλωσε: «Η Σοσιαλιστική Ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την αλλαγή του κλίματος, υποστήριξε τη θέσπιση ορίων εκπομπής του CO2, προκειμένου να δοθεί ένα σαφές σήμα στις κυβερνήσεις και στη βιομηχανία για την ανάγκη μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Με τον καθορισμό λοιπόν και την τήρηση ορίων προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι από το 2020 μόνο οι λιγότερο ρυπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τίθενται σε λειτουργία.
Παράλληλα, υποστηρίζουμε την καθιέρωση ορίων εκπομπής για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κρατώντας μια ισορροπημένη θέση που συμβάλλει καταλυτικά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, ούτε να διακινδυνεύει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αποτελεί ξεκάθαρη αποτύπωση της πολιτικής μας προσέγγισης ως προς την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την ανάγκη να κινηθούμε προς μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: