Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Επιχορήγηση-πρόκληση σε σύλλογο

Τις λεπτομέρειες της περίεργης υπόθεσης διάθεσης ποσού 180.000ευρώ από το Δήμο Θηβαίων σε νεοσύστατο σύλλογο ιδιωτών στην Αυλίδα, ζητά να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο για το θέμα υπουργό, με ερώτηση του στη Βουλή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, διερευνώντας παράλληλα τη νομιμότητα της χρηματοδότησης, δεδομένου ότι πρόκειται και για ποσό που προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση του βουλευτή για το θέμα αναφέρονται τα εξής:

"Με την υπ. αρ. 4867/24.1.08 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Αθ. Νάκος, επιχορηγήθηκε εκτάκτως ο Δήμος Θηβαίων με το πόσο των 180.000 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) της Τ.Α., «για αντιμετώπιση εκτάκτων λειτουργικών του αναγκών του».

Ο Δήμος Θηβαίων με τις κατά σειρά υπ' αριθμ. 159, 220 και 237 του 2008 κατά πλειοψηφία αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχορηγεί με τη σειρά του ένα νεοσύστατο (10/12/07) Σύλλογο ιδιωτών που εδρεύει στην Αυλίδα με την επωνυμία «Η ΤΕΡΑ», με το ίδιο ποσό των 180.000 ευρώ.

Σημειωτέον ότι στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, και δη μεταξύ των σχετικών νομικών και πραγματικών δεδομένων επί τη βάσει των οποίων «έχοντας υπόψη» ο κ. Υφυπουργός τελικώς αποφασίζει, συμπεριλαμβάνεται με αυξ. αρ.4 «Το υπ. αριθμ. 10097/12.10.2007 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας». Πρόκειται για επιστολή του Δημάρχου Θηβαίων κ. Νικ. Σβίγγου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Πρ. Παυλόπουλο, με το οποίο ο κ. Δήμαρχος παρακαλεί τον κ. Υπουργό να χορηγήσει προς το Δήμο Θηβαίων το ποσόν των 180.000 ευρώ, «το οποίο ο Δήμος μας θα διαθέσει απευθείας και εξολοκλήρου στο νεοϊδρυθέντα «Σύλλογο Προστασίας και Αναβάθμισης του Περιβάλλοντας η ΤΕΡΑ», που εδρεύει στην Αυλίδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τρέχουσες ανάγκες του (συγκρότηση Γραφείων, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, κτλ) και κυρίως, να ενεργήσει τα δέοντα, για τη σύνταξη μελετών στις κατεστραμμένες από τις πρόσφατες πυρκαγιές δεντρόφυτες περιοχές του Δήμου Θήβας και ομόρων Δήμων».

Ο Γεν. Γρ. της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, με την υπ'αριθμ. 8142+7572/21.8.2008 απόφασή του, ακυρώνει εν μέρει την τελευταία (αρ.237/08) εκ των άνω αποφάσεων «περί δημιουργίας κωδικού στο σκέλος των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων με ποσό 180.000 ευρώ υπέρ του Συλλόγου «Η ΤΕΡΑ», μετά από προσφυγή δύο Δημοτικών Συμβούλων του.

Στη συνέχεια, μετά από προσφυγή του Δημάρχου και παρέμβαση του Συλλόγου «Η ΤΕΡΑ» η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) ακύρωσε την απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, χωρίς να ασχοληθεί με τη νομιμότητα της απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων και με βασική αιτιολογία ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είχαν έννομο συμφέρον να προσφύγουν κατά των αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου!

Οι αποφάσεις αυτές του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους, καθόσον σαφώς αντίκεινται στο άρθρο 202 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Νομιμοποιείται το Υπουργείο, μέσω του λογαριασμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Τ.Α. και με αιτιολογία την «αντιμετώπιση εκτάκτων λειτουργικών αναγκών» του Δήμου Θηβαίων, να χρηματοδοτεί εν γνώσει του σύλλογο ιδιωτών, μάλιστα νεοσύστατο και εδρεύοντα όχι μόνο εκτός των ορίων του Δήμου Θηβαίων, αλλά και εκτός του Νομού Βοιωτίας, «προκειμένου» - ο Σύλλογος αυτός - «να αντιμετωπίσει τρέχουσες ανάγκες του (συγκρότηση Γραφείων, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, κτλ) και κυρίως, να ενεργήσει τα δέοντα για τη σύνταξη ΜΕΛΕΤΩΝ στις κατεστραμμένες από τις πρόσφατες πυρκαγιές δεντρόφυτες περιοχές του Δήμου Θήβας και ομόρων Δήμων»;

2. Προτίθεται να ελέγξει τη νομιμότητα της απευθείας διάθεσης του ποσού των 180.000 ευρώ της παραπάνω χρηματοδότησης από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δήμαρχο Θηβαίων προς το νεοσύστατο - και καθώς όλα δείχνουν επί τούτου ιδρυθέντα- «Σύλλογο Προστασίας και Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Η ΤΕΡΑ», αντί «για αντιμετώπιση εκτάκτων λειτουργικών αναγκών», δηλαδή αντί για τη ρητά προσδιοριζόμενη από την Υπουργική απόφαση αιτία της επιχορήγησης;

3. Ποια ακριβώς είναι η νόμιμη αιτιολογική βάση της υπ' αριθμ. 4867/24.1.2008 Υπουργικής Απόφασης και ποια η πραγματική βούληση του υπογράφοντος αυτήν Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκου;".

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ ΤΥΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: