Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

"Μία αρχή, μια ευκαιρία"

για ανέργους από τον ΟΑΕΔ


Ένα νέο πρόγραμμα για ανέργους, από το οποίο ελπίζεται ότι θα επωφεληθούν 40.000 νέοι, υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας οι οποίοι:
• Έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο ή το έχουν τελειώσει χωρίς να συνεχίσουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος,
• Δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματικής επιμόρφωσης, είτε με τη με τη μορφή της εργασιακής σχέσης είτε με οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, οι νέοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες τρεις δράσεις του προγράμματος:
1. Απόκτησης προϋπηρεσίας
2. Πιστοποιημένης κατάρτισης στην πληροφορική
3. Συμβουλευτικής

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος έχουν ως εξής:
1. Πρόγραμμα απόκτησης προϋπηρεσίας.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε μήνες. Οι νέοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι, για σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε αυτοαπασχολούμενους. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του νέου εργαζόμενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη.
2. Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής θα διεξαχθεί σε Σχολές Μαθητείας ή σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα διαρκεί 100 ώρες και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό θα αμείβονται προς 6 ευρώ την ώρα. Μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο νέος θα διαθέτει τις δεξιότητες και τα προσόντα για να καλύψει τη θεμελιώδη πλέον απαίτηση της αγοράς εργασίας για δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και πιστοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε, με βάση τα αναγνωρισμένα από την πολιτεία πρότυπα.

3. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Οι συμμετέχοντες νέοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής που περιλαμβάνει:
Α. Επαγγελματικό προσανατολισμό. Ειδικοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ βοηθούν το νέο να διαλέξει τη δουλειά που θέλει και μπορεί να κάνει, με βάση τα προσόντα, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του.
Β. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας νέος στην αναζήτηση εργασίας, με αποτελεσματικό τρόπο, στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, όπου διαπιστώθηκε ότι, το 70% των ανέργων που συμμετείχαν σε αντίστοιχες ομάδες συμβουλευτικής, βρήκαν σύντομα απασχόληση στην ελεύθερη αγορά.
Γ. Συμβουλευτική για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στον κύκλο συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα, ο νέος μαθαίνει το πώς μπορεί να οργανώσει την αυτοαπασχόλησή του.
Τα τρία προγράμματα συμβουλευτικής διαρκούν συνολικά 60 ώρες και οι συμμετέχοντες νέοι αποζημιώνονται προς 10 ευρώ την ώρα.
Διαδικασία ένταξης
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης ΟΑΕΔ www.oaed.gr, με τέσσερις ενέργειες:

• Ηλεκτρονική αίτηση νέου. Ο νέος υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στην οποία αναφέρει και ποια από τις τρεις δράσεις του προγράμματος επιλέγει να ακολουθήσει.
• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να προσφέρουν, σε ανέργους νέους, πεντάμηνη απασχόληση σε θέσεις απόκτησης προϋπηρεσίας.
• Διασταύρωση στοιχείων και ταυτοποίηση δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων άλλων φορέων ΓΓΚΑ, υπουργείο Παιδείας κ.λπ.), από ΟΑΕΔ.
• Αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση στις δράσεις του προγράμματος (δηλαδή, στα προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική, στις ομάδες συμβουλευτικής, ή στις θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τους εργοδότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σε αντίστοιχες ειδικότητες), μέσω ειδικής εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: